درباره آوای طراوت آسیا

آوای طراوت آسیا ارائه کننده محصولات
  • پودر شامپو گیاهی گلشنگ.
  • آرایشی .
  • بهداشتی .
  • زیبایی .
با ضمانت نامه کتبی !

به نام خدا

بادرود بروان پاك استادحكيم بزرگ عاليقدر شيخ الرييس ابوعلي سيناي پاك سرشت استادمعظم طب سنتي وپرشكي كهن ايران زمين ودرودفراوان براموزندگان راه وفنون اين طب مقدس كه سعي بر حفظ اين موضوع داشتند

موفقيت سيرتكامل يافته اي ازعشق به هدفهاي بزرگ وجاذبه ان به سلامت روح وروان است دروسعت احساسات كاعنات ..كه اين حق است.

وفريب ونيرنگ به مردم ،سقوط سعودي به فضوني نفرت بركوچكترين نقطه فراموشي مرگ شعوردرگوشه تاريك قعردروغ است…واين يك رازاست!!!!!

اكنون اواي طراوت اسيا با داشتن متخصصين بسيار كارآزموده وعلم وتخصص درزمينه پوست ومو،بااستفاده ازفرهنگ غني طب سنتي اسلامي ايران وتكنولوژي امروزتوانسته بهترين محصول گياهي براي رفع ريزش مووتحريك رشدمجدد رابه ارمغان بياورد.
اين اعاي بزرگ باضمانتنامه كتبي به واقعيت تبديل ميشود واين ويژگي هرگونه سواستفاده ازاطمينان مردم عزيزايران راتضمين ميكند.
اين مجموعه باشناخت علتهاي ريزش موتوانسته همواره درسالهاي متمادي وطي ازمايشهاي گوناگون علت اصلي غلبه ريزش موي ارثي واپيدمي شدن اين نقص رادرك كند.

 

قراردادباملت عزيزايران:

دراين زمان ٧/٧/١٣٩٦ اواي طراوت اسيا به مديرعاملي بهزادساعدي منفردباتعهدبه رعايت حقوق مصرف كننده درخصوص كيفيت ادعا وتضمين سلامت محصول از ورود توليد بدون تاثير و بدون كيفيت توسط اين مجموعه جلوگيري كرده ودرصورت نارضايتي مصرف كننده طبق قوانين ذكرشده براي فروش محصولات وجه كامل ان به خريدارمستردميگردد.اميداست بااين روش رضايت خداونديكتا ومصرف كنندگان عزيز جلب شده وويژگي وتفاوت يك مجموعه قدرتمند با توليدات ارگانيك ومحصولات بي كيفيت ومضرشيميايي مشخص شود.